Thuisstudies van Laudius

Hieronder vind je de Algemene studievoorwaarden van Laudius en de specifieke aanvullende of afwijkende studievoorwaarden die gelden voor inschrijvingen die worden gefinancierd met STAP-budget.

Algemene studievoorwaarden

Algemene studievoorwaarden

Algemene studievoorwaarden

1. Aanmelding
Je kunt je inschrijven voor een cursus via onze website www.laudius.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van je inschrijving. Door je in te schrijven verklaar je je akkoord met de studievoorwaarden en ga je met Laudius een studieovereenkomst aan.

2. Studiebegin
Met de ontvangst van je lesmateriaal begint de cursus alsmede de proefperiode. Bepalend voor wijzigingen in de overeenkomst is de dag waarop de schriftelijke aankondiging is binnengekomen bij Laudius.

3. Studiemateriaal
Binnen Nederland en België ontvang je alle studiematerialen vrij van portokosten. Voor cursisten die vanuit het buitenland (buiten Nederland of België) studeren geldt dat het complete lesgeld vooraf voldaan dient te worden, alvorens de cursus wordt toegezonden.

De cursist behoudt het recht om het cursusmateriaal tijdens de proefperiode te retourneren waarbij het betaalde lesgeld wordt terugbetaald. Heb je ingeschreven voor een cursus inclusief materialen? (zoals bijvoorbeeld één van de de nagelstyling cursussen). Dan vindt terugbetaling uitsluitend plaats als we de bijbehorende materialen onbeschadigd en ongebruikt retour ontvangen binnen de proefperiode.
De extra verzendkosten voor het versturen naar het buitenland worden aan de cursist doorberekend. Het door Laudius aan jou geleverde studiemateriaal mag je, in welke vorm dan ook, niet aan derden verder reiken. Niet kosteloos of tegen vergoeding.

4. Persoonlijke begeleiding van je docent op afstand (naar keuze)
Bij de meeste cursussen kun je kiezen voor vakkundige en individuele begeleiding door een persoonlijke docent. Hoe je met hem of haar in contact komt, wordt na inschrijving in de Online Campus uitgelegd.

5. Kan ik langer over een cursus doen?
Je mag gerust langer over een cursus doen dan de aangegeven normale cursusduur. Bij cursussen met hulp van een docent, heb je tot maar liefst 3 jaar na ontvangst van je cursusmateriaal de mogelijkheid om huiswerk ter correctie in te sturen en vragen te stellen aan de docent.

6. Verlenging van je studiebegeleiding mogelijk
Na afloop van de gebruikelijke studiebegeleiding voor een periode van 3 jaar, (als je hiervoor kiest) kun je een verlenging van de studiebegeleiding aanvragen via [email protected]. De kosten voor een verlenging van de studiebegeleiding met 1 jaar bedragen €100,-, kies je voor een verlenging met opnieuw 3 jaar, dan bedragen de kosten € 150,-

7. Correctie van je huiswerk (bij cursussen met hulp van een persoonlijke docent)
Bij de meeste lessen vind je huiswerkopgaven om in te zenden. Je huiswerk stuur je naar je persoonlijke leraar, die binnen 10 dagen het huiswerk corrigeert en van een waarderingscijfer voorzien naar je terugzendt. Het online insturen van huiswerk via de digitale leeromgeving is zonder extra kosten. Portokosten voor heen- en  terugzendingen van huiswerk per post zijn voor rekening van de cursist.

8. Officieel Erkend diploma, Officieel Laudius-diploma, Getuigschrift
Veel van onze cursussen kun je afsluiten met een examen voor een landelijk officieel erkend diploma. Kijk op www.laudius.nl bij de cursus van je keuze onder het kopje "Examen en Diploma". Bij de meeste cursussen kun je thuis een open boek examen afleggen voor het officiële Laudius-diploma. Het examengeld bedraagt € 125 als je tijdens je inschrijving (stap 2) al aangeeft het open boek examen te willen afleggen. Achteraf inschrijven voor het open boek examen kan ook, het examengeld bedraagt dan echter € 150,-.

Bij de meeste cursussen kun je huiswerk ter correctie insturen (alleen als je kiest voor een cursus met hulp van een docent). Heb je alle huiswerkopdrachten ingestuurd en hiervoor een voldoende beoordeling behaald (minimaal een 5,5)? Dan kun je het waardevolle Getuigschrift aanvragen. Je ontvangt dit fraaie document na betaling van € 28,50 thuis.

9. Examens die worden afgenomen door een externe exameninstantie

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven voor deze examens. Voor informatie met betrekking tot de examenvoorwaarden, zoals examendata, examengeld etc. dient de cursist zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende externe exameninstantie. Laudius kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tussentijdse aanpassingen in de examenvoorwaarden (zoals o.a. examendata en examengeld) door de betreffende externe exameninstantie. In geen enkel geval kunnen deze aanpassingen aanleiding geven tot enige (financiële) compensatie door Laudius.

10. Recht van opzegging
Opzegging is niet mogelijk voor cursussen met een studieduur van 6 maanden of korter en/of cursussen die als zelfstudie (zonder hulp van een docent) worden gevolgd. Voor alle overige cursussen geldt dat wanneer je 6 weken voor afloop van het eerste half jaar je cursus opzegt je maximaal 6 maanden verschuldigd bent. Zeg je de cursus na 6 maanden op dan geldt een opzegtermijn van 3 maanden vanaf de datum van opzegging. Voorbeeld: Wanneer je per 20 januari 2017 bent gestart met een cursus en je zegt de cursus per 8 april 2017 op dan dien je in totaal 6 maanden te betalen.

Zeg je de cursus na de eerste 6 maanden op dan ben je in totaal 9 maanden lesgeld verschuldigd. Voorbeeld: Je bent gestart met de cursus per 20 januari 2017 en je zegt de cursus per 10 september 2017 op dan ben je het lesgeld verschuldigd van de maanden januari tot en met december. De opzegging is enkel geldig als het verschuldigde cursusgeld tot aan de datum van opzegging is voldaan en gaat in op de datum dat Laudius je aangetekende opzegbrief heeft ontvangen. Eventueel teveel vooruitbetaald lesgeld wordt aan je terugbetaald. Eventuele korting op het normale lesgeld vervalt, zodat de verrekening plaatsvindt op basis van het normale cursusgeld. Het retourneren van de lessen of ander studiemateriaal of het niet meer inzenden van huiswerk heeft geen invloed op het verschuldigde cursusgeld.

11. Je bepaalt het tempo
Heb je eens een periode geen tijd voor je cursus, dan hoef je de overeenkomst niet te beëindigen. Je gaat verder met studeren wanneer je dat uitkomt (zie § 5, Kan ik langer over een cursus doen?).

12. Zekerheid van niet veranderend lesgeld
Het actuele lesgeld vind je op onze website en in de studiebrochure. Je lesgeld blijft gedurende de looptijd van de cursus gelijk. Als de cursist niet aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Laudius de toezending van het cursusmateriaal en eventuele studiebegeleiding onderbreken tot de betalingsachterstand is ingelopen. Bovendien zal toegang tot de digitale leeromgeving niet meer mogelijk zijn. Indien Laudius een incassoprocedure start, wordt onmiddellijk het totale lesgeld en inschrijfgeld (inclusief nog niet gefactureerde termijnen) opeisbaar. Het te incasseren bedrag wordt verhoogd met incassokosten, conform de Wet Incassokosten. Na betaling van het lesgeld en inschrijfgeld worden lessen weer verstuurd en kan de cursist weer gebruikmaken van de studiebegeleiding. Opzegging is na overdracht aan het incassobureau niet meer mogelijk.

13. Laudius is lid van NRTO

Laudius is aangesloten bij de NRTO: de belangrijkste brancheorganisatie voor trainings- en opleidingsorganisaties in Nederland. Wij conformeren ons aan de algemene voorwaarden, de gedragscode consumenten en de gedragscode beroep en bedrijf van NRTO en voldoen aan de strenge eisen die NRTO heeft gedefinieerd op het gebied van professionaliteit en kwaliteit.   

14. Persoonlijke gegevens
Wij verzekeren je dat je persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het uitvoeren van services, de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze registratie is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens, Den Haag onder nummer m1499086. Het kan zijn dat je actuele aanbiedingen krijgt van Laudius, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders. Wil je verder geen informatie over actuele aanbiedingen, dan kun je daartegen elk moment schriftelijk bezwaar indienen bij Laudius.

15. Klachtenafhandeling
Laudius doet er alles aan om jouw studie tot een succes te maken. Mocht je toch een klacht hebben, dan kan deze per e-mail worden ingediend bij de klantenservice van Laudius (info(at)laudius.nl). Laudius zal er alles aan doen om je klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. Een eventuele aansprakelijkheid van Laudius zal nooit hoger zijn dan het door je betaalde lesgeld en inschrijfgeld.

In het geval dat jouw klacht door Laudius toch niet naar tevredenheid van beide partijen kan worden opgelost, dan is het mogelijk om je te wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

16. Nog vragen?
Bel 088-93 93 900 of stuur een e-mail naar: [email protected].

Aanvullende studievoorwaarden STAP-budget

Aanvullende studievoorwaarden STAP-budget

Voor inschrijvingen die worden gedaan in het kader van de STAP-budget subsidieregeling, gelden een aantal afwijkende en aanvullende voorwaarden ten opzichte van de hierboven getoonde algemene studievoorwaarden.

Omschrijving STAP-subsidieregeling

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden jaarlijks  een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen bij het UWV voor het volgen van een opleiding, training of cursus. STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

De volledige voorwaarden van het STAP-budget zijn te vinden op: www.stapuwv.nl

en op:
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

Artikel 1: De studieovereenkomst 
Aanvullend aan artikel 1 van de bovenstaande algemene studievoorwaarden: de studieovereenkomst tussen de student en Laudius komt tot stand op het moment dat het door de student aangevraagde STAP-budget is goedgekeurd en door het UWV aan de student en Laudius is bevestigd. De studieovereenkomst wordt kosteloos geannuleerd als uw aanvraag door het UWV wordt afgekeurd.

Artikel 2: Betaling van de opleiding
Vanuit het STAP-budget wordt per student per kalenderjaar tot € 1.000, van de opleidingskosten voor één opleiding - door het UWV voldaan aan Laudius. Indien de opleidingskosten hoger liggen dan € 1.000 dan dient het restantbedrag door u of uw werkgever te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de door Laudius verzonden factuur.

Artikel 3: Annulering voor startdatum opleiding
U kunt uw inschrijving kosteloos annuleren tussen het moment van inschrijven bij Laudius en de startdatum van uw opleiding. Dit dient per e-mail te gebeuren via info(at)laudius.nl. Als de annulering plaatsvindt tussen het moment van aanvragen bij het UWV en de startdatum van uw opleiding dan dient u de annulering zelf tijdig door te geven aan het UWV. 

Artikel 4: Wettelijke herroepingsrecht
U kunt gebruikmaken van het wettelijke herroepingsrecht: gedurende een periode van 14 dagen na de totstandkoming van de studieovereenkomst (zie artikel 1 van deze aanvullende voorwaarden m.b.t. STAP) heeft u het recht om de studieovereenkomst met Laudius, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Dit kan uitsluitend per e-mail via info(at)laudius.nl

Let op! U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig melden van de herroeping bij het UWV. Als de herroeping niet wordt gemeld bij het UWV, dan kan dat gevolgen hebben voor de door het UWV verstrekte subsidie. De opleiding wordt dan niet gevolgd waardoor Laudius geen succesvol bewijs van deelname kan afgeven aan het UWV. Hierdoor kan het UWV besluiten om u voor een periode van maximaal twee jaar uit te sluiten van het aanvragen van STAP-budget of het STAP-subsidiebedrag bij u terug te vorderen.

Artikel 5: Tussentijdse opzegging van de studieovereenkomst tussen de student en Laudius
Tussentijdse opzegging van de studieovereenkomst na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen zoals genoemd in het hiervoor genoemde artikel 4 is niet mogelijk. Voor een opleiding met STAP-subsidie geldt een studievoortgangseis. Opzeggen van de overeenkomst na de wettelijke bedenktijd leidt ertoe dat Laudius geen succesvol bewijs van deelname kan afgeven aan het UWV. Hierdoor kan het UWV besluiten om u voor een periode van maximaal twee jaar uit te sluiten van het aanvragen van STAP-budget of het STAP-subsidiebedrag bij u terug te vorderen.

Artikel 6: Bewijs van deelname
Laudius dient binnen 3 maanden na de einddatum van de opleiding, zoals deze staat vermeld op uw STAP-aanmeldingsbewijs, een bewijs van deelname te verstrekken aan het UWV. Dit bewijs bevat het resultaat van de door de student gevolgde opleiding. In de volgende gevallen zal Laudius een positieve verklaring op het bewijs van deelname vermelden: de opleiding is afgerond met een Laudius-diploma of -getuigschrift of de student heeft minimaal 80% van de lessen of modules gevolgd.

Als de student niet aan één van deze voorwaarden voldoet, dan dient Laudius een negatief bewijs van deelname aan het UWV te verstrekken. Hierdoor kan het UWV besluiten om u voor een periode van maximaal twee jaar uit te sluiten van het aanvragen van STAP-budget of het STAP-subsidiebedrag bij u terug te vorderen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Laudius
Laudius is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de door de student bij het UWV ingediende aanvraag van STAP-subsidie. Bij een door Laudius aan het UWV verstrekt negatief bewijs van deelname is Laudius niet aansprakelijk voor een eventuele toekomstige uitsluiting van de student voor het aanvragen van STAP-budget of een eventuele terugvordering van subsidie door het UWV bij de student.  

Artikel 8: Persoonlijke gegevens
In aanvulling op artikel 14 van de algemene studievoorwaarden: Laudius zal uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw inschrijving voor een opleiding met STAP-budget doorgeven aan het UWV. Ook is Laudius vanuit de voorschriften van de STAP-subsidieregeling verplicht om een terugkoppeling te geven aan het UWV met betrekking tot het resultaat van de afronding van uw opleiding.